All Posts By

Miroslav Magusin

Čo je to ,,normálnosť“?

Zamysleli ste sa niekedy, aký význam skrýva v sebe toto slovo?

,,To nie je normálne!“ Stavím sa, že túto vetu sme každý počuli určite viac ako len raz. Či už to bolo v podobe údivu (a frustrácie) nad správami z domácej politiky alebo pri hodnotení správania nejakej osoby, vyjadrovali sme týmto slovným spojením niečo nezvyčajné. Ale napadlo vám niekedy, čo určuje, že daná správa alebo správanie je normálna/nenormálna?

Ako ju poznáme

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ) sa slovo normálnosť definuje ako zvyčajný, neodlišujúci sa od priemeru. Normálnym je to, čo je bežné, zaužívané. Keď sa  odohrá neobvyklá udalosť alebo sme svedkami nezvyčajného správania, tak to vnímame ako niečo, čo vybočuje z bežného poriadku – nenormálne.

Dalo by sa povedať, že normálnosť je zaužívaný spôsob chápania reality a vecí, na ktorom sme sa ako spoločnosť kolektívne zhodli a prijali to ako normu, pravidlo.

To by znamenalo, že normálnosť závisí iba od toho, ako vnímame my a naša kultúra ,,obyčajnosť“  reality. Pre nás je bežným šoférovať po pravej strane cesty, ale vo Veľkej Británii je zvyčajné jazdiť po ľavej strane. U nás je bežným pozdravom ,,dobrý deň“, kým v Japonsku je to úctivý úklon.

Mohli by sme teda povedať, že normy a s nimi spojená normálnosť sú relatívne. Vytvorili sme si ich ako spoločnosť a ako spoločnosť sa môžeme rozhodnúť ich akokoľvek meniť. Ale to je omyl. Normy a normálnosť je niečo hlbšie než len sociálny konštrukt a ich menenie nie je dobré brať na ľahkú váhu.

Čo je to v skutočnosti?

Normy nie sú len sociálnym konštruktom. Je pravda, že sme na nich zhodli a patrične ich uzákonili (či už v podobe spoločenského konsenzus alebo zákonov), ale nevytvorili sme ich ,,len tak“. Normy totiž pramenia z prirodzenosti človeka. Keď sa rozhodujeme medzi dvomi alternatívami, medzi dobrom a zlom, v našom vnútri (duši) máme každý určitý zmysel toho, čo je správne urobiť a čo nie, a tým sa riadime. Tento ,,zmysel“ sa nazýva prirodzeným zákonom.

Uplatnenie toho zákona môžeme vidieť po celom svete. Je jedno, či sme obyvateľom Európy alebo Afriky, každý sa zhodneme na tom, že nie je dobré len tak zabiť človeka. Alebo keď sa deje nespravodlivosť, tak sa všetci zhodneme, že je to zlé. Prirodzený zákon je akýmsi princípom, ktorým sa všetci riadime.

Plynutím času sme tento princíp sformulovali do zákonov, ktoré garantujú jeho význam a chránia ostatných členov spoločnosti pred jeho porušovaním či zneužívaným. Pretvorili sme ho do spoločenskej normy, ktorá by mala byť bežnou súčasťou nášho života a rozhodovania – normálnosťou.

Prečo treba ísť na zmenu normy opatrne

Tento prvý princíp samozrejme nezostal len vo svojej pôvodnej podobe. Jeho jednotlivé nariadenia sa doplnili o detaily, špecifikovali sa na konkrétne prípady a rozšírili sa. Napríklad nariadenie: ,,Nie je dobré zabiť človeka“ sa rozšírilo o: ,,Nie je dobré zabiť človeka, iba v prípade nutnej sebaobrany.“ Všimnime si, že sa nezmenila podstata princípu. Iba sa doplnil o presnejší detail pre prípad sebaobrany.

Podobne by sme mali pristupovať ku všetkým zmenám noriem v našej spoločnosti. Snažiť sa ich neodpísať úplne, ale aplikovať ich na konkrétnu situáciu a rozšíriť ju v súlade s ,,originálom“. Inak nám hrozí, že úplne zavrhneme princípy, ktoré nás ľudí spoľahlivo sprevádzali počas celých našich dejín.

Ak v mene ,,pokroku“ odmietneme našu minulosť a jej dedičstvo, hrozí, že stratíme časť seba. Stratíme cennú múdrosť a skúsenosť, cez ktorú k nám hovoria normy. A z histórie môžeme vedieť, že to vždy skončilo zle. Francúzska revolúcia, komunizmus, národný socializmus – vo všetkých došlo k odstrihnutiu človeka od jeho podstaty. Dôsledky hovoria za všetko. A ako hovorí španielsko-anglický filozof a poet George Santayana: ,,Kto si nepamätá minulosť, je odsúdený ju opakovať.“

Autor: Miroslav Magušin

Foto: Photoshop

Sociálne siete: Požehnanie či prekliatie žurnalistiky?

V pondelok 18. marca sa v priestoroch rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave uskutočnila pre študentov žurnalistiky prednáška na tému Sociálne siete a žurnalistika.

Prednáška sa začala definovaním pojmu sociálne siete, pričom ako názorné ukážky uviedol profesor W. Duchkowitsch významné platformy typu Twitter, YouTube, TikTok či Facebook. Na základe toho, aký majú vplyv a využitie v žurnalistike ich označil ako požehnanie a prekliatie pre prácu novinára.

Sociálne siete ako požehnanie pre žurnalistiku vníma v rovine rýchlosti a aktuálnosti, s akou dokáže novinár pracovať. Vďaka nim je možné doslova za pár sekúnd získať potrebné informácie o aktuálnom svetovom dianí, o udalostiach v spoločnosti či o zmýšľaní ľudí.  Zároveň profesor Duchkowitsch zdôraznil, že aj keď sú tieto služby slúžia ako nová platforma žurnalistiky, stále nemôžu nahradiť tradičnú žurnalistiku a spravodajstvo, iba ho môžu doplniť.

Následne sa téma preniesla na prekliatie sociálnych sietí, a to vo forme dezinformácií a fake news. Prednášajúci upriamil pozornosť na priamu súvislosť medzi vzostupom sociálnych sietí a nárastom dezinformácií, pričom zdôraznil ich využitie extrémnymi pravicovými stranami. Ako príklad uviedol nemeckú stranu Alternative für Deutschland (AfD ) a rakúsku Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), ktoré ich využívajú vo svojej politickej činnosti ako platformu na šírenie svojich radikálnych myšlienok a manipuláciu občanov. Prostredníctvom fake news a zastrašovania vzbudzujú v spoločnosti dojem, že štát je voči občanom nespravodlivý a iba ich strany dokážu ponúknuť zmenu. 

V súvislosti s fake news a dezinformáciami uviedol existenciu zákona Digital Services Act of EU (DSA), ktorý reguluje online platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online cestovné a ubytovacie platformy. Jeho hlavným cieľom je zabrániť nezákonným a škodlivým činnostiam online a šíreniu dezinformácií, čím garantuje bezpečnosť používateľa v online priestore.

Po skončení prednášky sa otvoril čas na diskusiu a zdieľanie postrehov študentov o prednesenej téme. Po živom dialógu vďační študenti vyjadrili vďaku profesorovi Duchkowitschovi za jeho úsilie, ktoré im umožnilo rozšíriť ich poznatky.

Prednášku viedol Wolfgang Duchkowitsch, bývalý profesor na Viedenskej Univerzite a zároveň odborník v oblasti žurnalistiky a komunikačných vied. 

Autor: Miroslav Magušin

Náš komentár: Až 48 percent mladých Američanov podporuje Hamas

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu , ktorý realizovala spoločnosť Harvard Caps Harris Poll.

  Agentúra Harvard Caps Hariss Poll uskutočnila v dňoch osemnásteho až devätnásteho  októbra online prieskum zameraný na témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v americkej spoločnosti. Na vzorke  vyše dvetisíc voličov sa agentúra pýtala na témy ako sú súčasné smerovanie krajiny, obľúbenosť kandidátov na post prezidenta a v neposlednom rade aj na aktuálny izraelsko-palestínsky konflikt.

  V rámci prieskumu agentúra zistila, že 48 percent mladých Američanov vo veku 18 až 24 rokov sa v tomto konflikte prikláňa skôr na stranu Hamasu ako na stranu Izraela. Napriek tomu, že v celkovom meradle 84 percent dominuje v spoločnosti podpora Izraelu, tak je táto štatistika medzi mladými ľuďmi alarmujúca. Vyvoláva to obavy, akým smerom sa uberá súčasná generácia mladých, keď polovica z nich otvorene podporuje hlavného agresora vojny a teroristickú organizáciu.

  Hnutie Hamas je totiž podľa Central inteligence Ageny (CIA) zaradené do kategórie teroristických skupín. Ich cieľom je zachovať územnú kontrolu nad pásmom Gazy a zároveň založiť Palestínsky štát na mieste súčasného Izraela. Na uskutočňovanie svojich cieľov používa Hamas násilie vo forme samovražedných bombových útokov a raketového ostreľovania, pričom značnú finančnú a materiálnu pomoc čerpá od Iránu a z vlastných charitatívnych organizácii.

 Výsledok prieskumu môžeme vysvetliť aj tak, že mladí ľudia podporujú Hamas najmä  ako spôsob prejavu súcitu a sympatií k palestínskym civilistom, ktorých negatívne zasiahol odohrávajúci sa konflikt. Zároveň sa svojou podporou snažia poukázať na neľahké postavenie palestínskeho obyvateľstva voči Izraelu a upozorniť na dlhotrvajúci problém židovsko-palestínskeho sporu o územie. 

  Je tu ale zásadný rozdiel medzi podporou Palestíny, ktorá sa v rámci  organizácie Palestine Liberation Organization usiluje o dosiahnutie dohody s Izraelom prostredníctvom rokovaní a medzi podporou Hamasu, ktorý odmieta rešpektovať akékoľvek mierové dohody a razí si cestu násilia a teroru.

  Môžeme povedať, že práve tento rozdiel si mladí ľudia neuvedomujú, na základe ktorého vzniká mylný predpoklad, že podpora Hamasu = podpora Palestíny. A tento omyl je pravdepodobne príčinou výsledku prieskumu medzi mladými Američanmi v prospech Hamasu.

Autor: Miroslav Magušin