Štyri hodiny

Bc. Boris Kováč – vľavo

Keď je život doslova na tenkom ľade…

Národná transplantačná organizácia vznikla v roku 2011 ako koordinačný článok vo všetkých procesoch transplantácií s presne stanovenými úlohami a povereniami. Za komunikáciu pred odberom orgánu od darcu zodpovedá príslušný koordinátor (lekár), ktorého náplňou je „administratívna” časť transplantácie. Neoddeliteľnou súčasťou národného transplantačného programu je aj Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Práve tu v roku sa v roku 2020 zrodila myšlienka zefektívnenia práce koordinátora a bola vytvorená nová funkcia pre špeciálne zaškoleného zdravotníckeho pracovníka s názvom “Koordinátor HTx”. Takýmto koordinátorom je aj Bc. Boris Kováč.

Aké sú rozdiely v náplni práce koordinátorov?

Koordinátor – lekár vyhodnotí indikáciu darcu aj príjemcu pre transplantáciu srdca. Potom kontaktuje koordinátora HTx, ktorý zabezpečí všetku logistiku spojenú s transplantáciou. Ako prínos takéhoto rozdelenia funkcií. Takéto rozdelenie má najmä odbremeniť záťaž personálu transplantačného oddelenia, zefektívnenie a zrýchlenie transportu orgánu, a tým pádom aj operačného zákroku.

Čo je náplňou práce koordinátora HTx?

Koordinátor HTx sa denne zúčastňuje sedenia sestier a dostáva informácie o pacientoch a ich zdravotnom stave. Zúčastňuje sa lekárskych vizít a je v úzkom kontakte s lekármi a primárkou Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, MUDr. Evou Goncalvesovou CSc. Je zodpovedný za evidenciu listiny pacientov čakajúcich na transplantáciu, tzv. čakacia listina, čiže je aj v neustálom kontakte s Národnou transplantačnou organizáciou, ako aj s odberovými centrami v rámci Slovenskej Republiky. Okrem iného však zodpovedá aj za plánovanie tzv. Transplantačných služieb pre zdravotné sestry na oddelení, ktoré ich majú počas bežných denných a nočných zmien. V súčasnosti sú na oddelení zaškolené 3 takéto zdravotné sestry.

Podľa čoho rozlišujete pacientov na čakacej listine?

Existujú dve hlavné skupiny: aktívni a neaktívni čakatelia. Aktívni už majú zaevidované výsledky všetkých nevyhnutných vyšetrení pred prípadnou transplantáciou. Ide napríklad o krčné, zubné, podrobné hematologické a iné vyšetrenia. Neaktívni, tí čakajú, kým budú mať tieto vyšetrenia kompletné. Nasleduje odborná konzultácia na lekárskom seminári, kde sa neskôr volí ďalší postup. Čo sa týka aktívnych čakateľov, existujú aj rôzne podskupiny, ktoré kategorizujú čakateľa podľa akútnosti. Pacienti v najvyššej skupine sú zaradení do medzinárodného programu, kde sa oslovujú aj iné štáty susediace so Slovenskou Republikou. V takom prípade sa stáva, že sa darcu podarí nájsť pomerne rýchlo.

Ktoré faktory sú najdôležitejšie, aby mohla byť vykonaná transplantácia?

Základom je, samozrejme, aby mali darca aj príjemca zhodnú krvnú skupinu. Druhým, veľmi dôležitým faktorom, je porovnateľná hmotnosť pacienta s darcom, kde sa toleruje maximálna odchýlka tridsať percent. Záleží aj na veľkosti hrudného koša. Ak by bol primalý, nemuselo by sa ho podariť uzatvoriť po operácii. Jednoducho, je to zákrok, pri ktorom treba splniť extrémne prísne medicínske kritériá a zohľadňujú sa faktory, ktorých skúmanie sa neustále zdokonaľuje s vývojom medicínskej technológie.

Ako sa postupuje v prípade, že sa našiel vhodný darca?

Lekár na základe predispozície darcu a parametrov orgánu (v tomto prípade srdca) vyberie vhodného príjemcu, informuje koordinátora HTx o zhode a následne je spustená koordinácia celého procesu transplantácie. Po zosúladení a dohode ostatných odberových tímov sa určí presný čas odberu orgánov pre jednotlivé zákroky a koordinátor HTx zabezpečí kardiochirurga a dopravu odberového tímu. Okrem toho však musí zabezpečiť aj všetko ostatné, ako napríklad chladiaci box či odberovú tašku, ktorá obsahuje zvyšok vybavenia a má určité náležitosti nevyhnutné pre odber orgánu. Pokiaľ ide o odber v rámci Bratislavy, transportuje sa v sanitke, avšak, ak hovoríme povedzme o v Košiciach, prípadne o Českej Republike, tak sa využije letecká preprava. Ide o čas. To znamená, že ak chceme príjemcovi pomôcť, musí byť na operačnej sále NÚSCH v čo najkratšom čase. Hovoríme o čase do štyroch hodín.

Zúčastňujete sa aj vy operačného zákroku?

Samozrejme. Zúčastňujem sa odberu spolu s kardiochirurgom. Najdôležitejším faktorom je súhra tímu chirurgov a čas, za ktorý je možné orgán odobrať a transportovať.

Ako taký výjazd do odberového centra a následný prevoz orgánu od prvého telefonátu vyzerá?

Tak, ako som už povedal, máme dve možnosti transportu. Pozemný a letecký. Ak je odberové centrum vzdialenejšie, dávame prednosť leteckej preprave. Napríklad, keď ide o odber v Martine, alebo Banskej Bystrici, prichádza do úvahy aj pozemný transport, ale iba za asistencie polície, ktorá počas celej prepravy zabezpečuje jej plynulosť.

Čo sa deje po príchode a ako vyzerá zákrok?

V nemocnici sa spolu s kardiochirurgom prezlečieme do sterilného operačného oblečenia a ideme priamo na operačnú sálu. Ja ako koordinátor zabezpečím dokumentáciu darcu a pripravím všetky pomôcky na odber (sterilný lavór, sterilné vedierko, pílku na sternum – hrudnú kosť, hrudníkový rozvierač, transfúznu súpravu, sterilné sáčky a kardioplegickú kanylu s vodičom, ktorá je určená na použitie pri operáciách s mimotelovým krvným obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca slúžiacich na jeho dočasné zastavenie “kardioplegia” a súčasne sa pomocou nej odvzdušňuje srdce po ukončení operácie). Keď lekár otvorí hrudník, zhodnotí štruktúru a vzhľad srdca. Ako koordinátor som v neustálom spojení s operačnou sálou v NÚSCH, kde už na stole leží príjemca. Po potvrdení potrebnej kvality srdca, oznámim tímu chirurgov v Bratislave zahájenie odberu. Kardiochirurg uzatvorí aortu a ja nahlásim operačnej sále v NÚSCH presný čas. Od tejto chvíle sa začína “odpočítavať čas” štyri hodiny. Počas celého odberového zákroku zabezpečujem komunikáciu medzi pracoviskami, komunikáciu týkajúcu sa logistiky a príslušnú dokumentáciu.

Ako postupujete po odobratí orgánu?

Srdce sa uloží do dvoch sterilných vrecúšok so sterilným roztokom, vloží sa do vedierka, následne do chladiaceho boxu s ľadom a spoločne s kardiochirurgom sa presúvam do Bratislavy, kde odovzdáme chladiaci box operatérom. Transplantácia sa môže začať.

Ak tomu správne rozumiem, tu sa vaša práca končí, však?

Ani zďaleka. Musím ešte spracovať dokumentáciu, tú následne odošlem elektronickou formou do Národnej transplantačnej organizácie a až potom moja práca končí a čakám na ďalšiu transplantáciu… Aj napriek mojim dlhoročným skúsenostiam v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je pre mňa táto práca neustálou výzvou. Motto „Zachráň život” ostáva naďalej zachované a je to najmä nová skúsenosť a vízia, ktorá ma napĺňa nielen profesionálne, ale predovšetkým ľudsky.

Autor: Arpád Mátyás Pál
Foto: Archív Borisa Kováča

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply