Náš komentár: Test morálky pre politikov

Ľudia často tvrdia, že nejdú voliť, pretože niet koho a všetci kandidáti politických strán do parlamentu sú v podstate rovnakí. K tomu pridávajú zjednodušené tvrdenie, že politici aj tak všetci klamú, zavádzajú a dávajú sľuby, ktoré po voľbách nesplnia. Vo vzťahu k veľkej časti slovenskej politickej elity sa tieto tvrdenia často ukazujú ako pravdivé. Existujú však krízové situácie, v ktorých sa pravá tvár politických špičiek prejaví najvýraznejšie. Vtedy je najlepšie vidieť, že ich nie je vhodné hádzať do jedného vreca.

O nedávnej vražde dvoch nevinných návštevníkov bratislavskej Teplárne sa popísalo už veľmi veľa. Menej už o skutočnosti, že tento odporný čin sa následne stal aj nepriamym testom morálnej úrovne slovenských politických špičiek. V  reakciách politikov na túto tragédiu sa odzrkadlila pravá tvár mnohých z nich. Vo vyjadreniach pre média odznelo nielen konštatovanie ľútosti a odsudzujúce slová, či poukazovanie na potrebu zvýšiť úroveň ochrany LGBT menšiny v spoločnosti, ale aj množstvo zovšeobecňujúcich fráz o neprijateľnosti akejkoľvek vraždy. Autormi fráz boli najmä predstavitelia, ktorí nepovažujú túto komunitu  za rovnocenných občanov.

Najjasnejšie slová na podporu  homosexuálov zazneli od prezidentky, tá vyzvala všetkých politikov, aby tento strašný skutok nielen odsúdili, ale aby podnikli konkrétne kroky pri navrhovaní a schválení zákonov, ktoré pomôžu ľuďom s odlišnou sexuálnou orientáciou a zabránia šíreniu nenávisti v spoločnosti. Zdôraznila, že je potrebné urobiť aj konkrétne legislatívne kroky na preventívne odhaľovanie extrémizmu. Požiadala tiež, aby politickí predstavitelia neštvali proti sebe rôzne názorové  skupiny obyvateľov a snažili sa o odstránenie konfliktov medzi názorovo odlišnými skupinami ľudí. Pochváliť je možné aj premiéra, ktoré napriek tomu, že je konzervatívny politik, jednoznačne a jasne odsúdil tento zločin a dokonca sa osobne zúčastnil aj na súvisiacom protestnom pochode.

Naopak, niektorí predstavitelia politických strán, ktorí sa v minulosti opakovane otvorene, či menej otvorene vymedzovali voči tejto menšine, napriek tragickej udalosti neboli schopní ani sformulovať  jednoznačné odsúdenie nenávisti proti homosexuálom. Na otázky médií týkajúce sa ochoty zmeniť zákony súvisiace s postavením menšiny  odpovedali opakovane vyhýbavo alebo sa dokonca vôbec nevyjadrili. Títo ľudia lavírovali či už na základe svojho skutočného presvedčenia alebo z vypočítavosti. Pritom nešlo iba o predstaviteľov krajnej pravice, ale žiaľ aj o známych konzervatívcov, či dokonca niektorých tých, ktorí sami seba nazývajú sociálnymi demokratmi. Sú si vedomí, že značná časť ich voličov nie je naklonená zmenám, ktoré by pomohli LGBT komunite. Tak či tak platí tvrdenie, že sa dá oprávnene pochybovať o správnom nastavení morálneho kompasu viacerých politikov.

Podľa môjho názoru najbližšia budúcnosť ukáže, či spomínaná tragická udalosť, bude mať vplyv na lepšie uplatňovanie práva a spravodlivosti na Slovensku. Výrazné rozdiely v charaktere jednotlivcov tvoriacich politickú elitu, boli však odkryté dôkladne. Dokonca až tak, že nielen lepšie zorientovaní voliči, ale aj menej rozhľadení spoluobčania, by  mohli ľahšie posúdiť, kto z politickej špičky naozaj verí v demokraciu a v povinnosť štátu chrániť všetkých svojich občanov, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania, národnosti či sexuálnej orientácie.

Chladnokrvné zabitie dvoch mužov mladým extrémistom, ktorý podľahol dezinformáciám na internete a sociálnych sieťach, nevyvolalo až takú silnú reakciu verejnosti, ako pred pár rokmi vražda novinára a jeho snúbenky. Ak však chceme, aby sa vo verejnom živote výraznejšie uplatňovali umiernené postoje a menej nechuť a nenávisť k inakosti, mali by sme voliť politikov, ktorí sú ochotní podporovať a presadzovať pozitívne zmeny v spoločnosti. A tých, ktorí neprešli testom morálky, by sme pri najbližšej príležitosti mali poslať do zabudnutia. Najmä my, mladá generácia, by sme sa mali o to aktívne pričiniť. Ide predsa najmä o našu budúcnosť.

autorka: Simona Hollósyová

Simona Hollósyová
Najnovšie články od Simona Hollósyová (zobraziť všetky)

You Might Also Like

40 komentárov

 • Reply
  Copper oxide scrap recycling
  2. februára 2024 at 17:18

  Copper nitrate recycling Scrap copper pricing Circuit board copper scrap

 • Reply
  Copper scrap supply chain
  3. februára 2024 at 9:36

  Copper alloy scrap Copper scrap life cycle assessment Copper heat exchanger recycling

 • Reply
  Waste water treatment in copper recycling
  4. februára 2024 at 0:16

  Export of Copper scrap Copper recovery technology Secure copper scrap disposal

 • Reply
  Scrap aluminum recycling statistics
  4. februára 2024 at 9:08

  Aluminium recovery solutions Aluminium scrap sorting technologies Scrap aluminum melting

 • Reply
  Iron scrap transport
  5. februára 2024 at 6:36

  Scrap metal export regulations Ferrous metal recycling industry insights Iron material repurposing

  Ferrous metal recycling environmental impact, Iron recycle yard, Scrap metal import regulations

 • Reply
  Aluminium scrap chemical treatment
  5. februára 2024 at 12:47

  Scrap metal export Aluminium scrap waste minimization Aluminium scrap primary processing
  Metal waste reclaimer, Aluminum cable specifications, Metal reprocessing depot

 • Reply
  Aluminum industrial scrap
  6. februára 2024 at 4:44

  Metal scrap brokering Aluminum scrap industry Aluminium waste transport logistics
  Scrap metal reclaiming yard, Aluminum cable scrap recycling guidelines, Metal waste processing center

 • Reply
  Aluminium waste emissions
  6. februára 2024 at 22:31

  Metal reclaiming facility Aluminium scrap public relations Aluminum scrap recycling best practices
  Metal salvaging, Aluminum electrical cable, Industrial scrap metal management

 • Reply
  Aluminium scrap trade network
  7. februára 2024 at 13:51

  Scrap metal reprocessing and recovery Aluminium recycling impact Aluminium scrap repurposing innovations
  Scrap metal remodeling, Best practices for recycling aluminum cable, Metal scrap sourcing

 • Reply
  Iron waste reclaiming and recycling
  7. februára 2024 at 15:08

  Scrap metal disposal center Ferrous metal collection Iron reprocessing and reclaiming

  Ferrous material recovery and recycling, Iron scrap and waste management, Metal treatment services

 • Reply
  Aluminium scrap verification
  8. februára 2024 at 1:57

  Scrap metal value extraction Aluminium recovery and reuse Aluminum castings scrap
  Salvage metal recycling, Salvage aluminum cables, Metal recycling education

 • Reply
  Iron scrap brokering
  8. februára 2024 at 3:24

  Scrap metal reclaiming Ferrous material market rates Iron salvage and recycling

  Ferrous material recycling data, Iron scrap reclaiming, Scrap metal safety protocols

 • Reply
  Aluminium scrap material grading
  8. februára 2024 at 16:09

  Metal reclaim Scrap aluminium market insights Scrap aluminium raw material supply
  Scrap metal reclamation depots, Aluminum cable recycling machine, Metal waste reprocessing facility

 • Reply
  Iron scrap dismantling
  8. februára 2024 at 16:24

  Scrap metal innovation Ferrous material waste recovery and sorting Iron recycling operations

  Ferrous material recycling fleet management, Scrap iron resale, Scrap metal reclaiming management

 • Reply
  Iron resource recovery
  9. februára 2024 at 9:38

  Metal waste recycle yard Fabrication ferrous metal recycling Iron scrap reclaiming and reuse

  Ferrous metal reclamation yard, Iron reclamation center, Scrap metal sourcing solutions

 • Reply
  Copper scrap environmental certifications
  10. februára 2024 at 0:33

  Copper scrap volume estimation Copper scrap prices today Copper scrap purchasing tactics

  Scrap metal reclamation site, Copper scrap recycling value, Scrap metal recovery and recycling

 • Reply
  Copper scrap processing and refining
  10. februára 2024 at 12:41

  Efficient copper scrap utilization Copper electrical connectors are an essential part of any electrical system. They are used to join wires together or to connect wires to electrical components like switches, circuit breakers, and outlets. When using copper connectors, it’s crucial to follow best practices to ensure a safe and reliable electrical connection. Here are some best practices to keep in mind when working with copper electrical connectors: 1. Choose the right connector: There are various types of copper connectors available in the market, including crimp connectors, compression connectors, and set-screw connectors. Choose the right connector type depending on the application, wire size, and location. Make sure to select connectors that are made of high-quality materials and are compatible with the wire and component being connected. 2. Strip wires correctly: Properly stripping wires is crucial for secure electrical connections. Strip the wire ends by using a wire stripper that matches the wire gauge, and avoid over-stripping the wire, which can cause damage and weaken the connection. 3. Clean the wires and connectors: Dirt, grease, or oxidation can prevent a good electrical connection from forming. Use a wire brush or sandpaper to clean the wires and connectors, ensuring that the surfaces are free of debris and have a smooth finish. 4. Use a torque wrench: Over-tightening or under-tightening connectors can damage the wires or result in a loose connection. To ensure the correct torque level, use a calibrated torque wrench to tighten the connectors to the manufacturer’s specifications. 5. Inspect the connectors: After making the connections, visually inspect them for signs of damage or deterioration. Make sure that all connections are secure, and there are no frayed wires or loose components. 6. Protect the connectors: Once the electrical connections are made, protect them from mechanical damage or exposure to the environment. Use cable ties or conduit to secure the wires and connectors, and avoid placing them in areas prone to moisture or vibration. In conclusion, copper electrical connectors are reliable and efficient components that require proper handling and installation. By following these best practices, you can ensure a safe and secure electrical connection that lasts for years to come Scrap metal regulations Copper scrap logistics management Scrap Copper export Market demand for recycled copper Copper scrap recovery process Metal reclaiming processing

 • Reply
  Copper scrap industry best practices
  10. februára 2024 at 21:49

  Buy copper scrap Copper is a widely used metal that is valued for its excellent electrical conductivity, malleability, and beautiful reddish-gold color. If you are interested in learning more about copper, you can explore the following resources: 1. Copper Development Association (CDA) – The CDA is an industry-funded organization that works to promote the use of copper and copper alloys. Their website offers a wealth of information on the properties, applications, and benefits of copper. You can find information on topics such as copper mining, manufacturing, and sustainability. 2. Copper.org – This is the official website of the Copper Development Association. It offers a wide range of resources on copper, including technical information, news, and industry insights. 3. Copper in Architecture – Copper is widely used in building construction, and this website provides information about the many different ways in which copper can be used in architectural applications. You can find information on roofing, cladding, gutters, and other applications. 4. Copper Research and Development Association – This organization is dedicated to supporting research and development around the use of copper. Their website offers information on the latest research and innovations in copper technology. 5. The Copper Alliance – This is a global network of copper industry associations that work to promote the use of copper worldwide. Their website offers information on the many uses and applications of copper. 6. Copper Alloys – Copper is often alloyed with other metals to create alloys with specific properties. This website offers information on the different types of copper alloys and their applications. 7. Copper Investing News – If you are interested in investing in copper, this website offers news and analysis on the copper market, along with information on copper mining companies and investment opportunities. Overall, there are many resources available for learning more about copper, whether you are interested in its technical properties, its use in construction and architecture, or its role in the global economy Scrap metal refabrication Copper scrap reprocessing Scrap copper sales and marketing Copper scrap yards near me Clean copper recycling Metal scrap sales agreements

 • Reply
  Iron scrap separation
  11. februára 2024 at 1:21

  Scrap metal reprocessing and recycling Ferrous material evaluations Iron scrap collection points

  Ferrous material recycling process, Iron recycling center, Metal separation services

 • Reply
  FobertTaf
  11. februára 2024 at 13:34

  Cialis 5 Mg Cuanto Dura El Efecto
  (Moderator)
  Cialis 5 mg prezzo prezzo cialis 5 mg originale in farmacia cialis 5 mg prezzo

 • Reply
  SLewisinole
  15. februára 2024 at 9:28

  QuГ© Es El Cialis
  There is a site on a question interesting you.
  Cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo tadalafil 5 mg prezzo

 • Reply
  Copper scrap processing innovations
  16. februára 2024 at 4:52

  Copper scrap yards near me Environmental compliance in copper recycling Metal reclamation and recovery center
  Copper cable scrap applications, Metal scrap reclamation process, Copper scrap logistics

  Metal salvage depot, Copper scrap powder production, Copper cable recycling cost, Scrap metal business ethics

 • Reply
  Iron waste recovery facility
  16. februára 2024 at 13:22

  Scrap metal disposal regulations Metal scrap utilization services Iron disposal yard

  Ferrous material recycling customer acquisition, Iron scrap baling, Scrap metal recycling yard

 • Reply
  Lewisinole
  16. februára 2024 at 18:06

  I’m gone to convey my little brother, that he should also go to see this web site on regular basis to take updated from hottest information.
  play reddit mbit casino

 • Reply
  ALewisinole
  21. februára 2024 at 17:45

  Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks
  live casino nj

 • Reply
  Aaichardnob
  21. februára 2024 at 18:13

  Thank you for the good writeup. It if truth be told was a leisure account it. Glance complicated to far brought agreeable from you! By the way, how could we keep in touch?
  miramax casino

 • Reply
  AOLanehed
  21. februára 2024 at 19:26

  zahry machinery equipment llc specializes in providing high-quality heavy equipment for various industries. We offer a wide range of machines and devices, providing customers with reliable solutions for their production tasks. Our company is committed to continuous improvement and innovation to meet the needs of our customers.

 • Reply
  Earnestroaks
  21. februára 2024 at 23:56

  Zeolite Heavy Equipment LLC is a company specializing in the supply and servicing of high-quality industrial equipment. We offer a wide range of equipment for various industries, including construction, mining, agriculture, and more. Our goal is to provide our customers with reliable and efficient solutions for their businesses.

  Zahry Machinery Equipment ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC zeolite heavy equipment llc ZAHRY MACHINERY EQUIPMENT LLC Zahry Machinery Equipment Zeolite Heavy Equipment LLC Zahry Machinery Equipment zeolite heavy equipment llc Zahry Machinery Equipment ac78df3

 • Reply
  TimsothyGuate
  22. februára 2024 at 0:23

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.
  plinko bitcoin

 • Reply
  ALewisinole
  22. februára 2024 at 1:03

  Hi to every one, the contents existing at this site are actually remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.
  crypto online casino

 • Reply
  ALewisinole
  22. februára 2024 at 9:54

  What’s up, after reading this awesome article i am as well cheerful to share my know-how here with friends.
  new online casinos us players

 • Reply
  Stephenput
  22. februára 2024 at 11:37

  Admiring the time and energy you put into your site and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.
  bitcoin casinos usa

 • Reply
  FobertTaf
  22. februára 2024 at 12:01

  Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
  real online pokies australia no deposit

 • Reply
  SDichaelNop
  22. februára 2024 at 12:58

  Aviator Spribe играть безопасно казино
  Simply Shine
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Играйте в Aviator Spribe играть на турнире и окунитесь в мир азарта уже сегодня!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

 • Reply
  Stephenput
  26. februára 2024 at 15:50

  Helpful information. Fortunate me I found your site by chance, and I’m stunned why this coincidence didn’t took place in advance! I bookmarked it.

  bitcoin price now

Leave a Reply